Σκαφών

insurance-boat

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/14 όλα τα σκάφη Ιδιωτικής , προσωπικής Αναψυχής καθώς και τα Επαγγελματικά σκάφη που έχουν χωρητικότητα μικρότερη των 300 gt. υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύμφωνα με τα κάτωθι, ελάχιστα όρια ασφάλισης για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων:


  • Αστική ευθύνη για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων , τρίτων από πρόσκρουση , σύγκρουση , ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ανά επιβάτη και μέχρι 500.000,00 (επντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν , ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

  • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση , σύγκρουση , ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν , ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

  • Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κατ' ατύχημα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

  • Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το νόμο 4256/14 ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια πλεύσης και κυκλοφορίας του σκάφους στην θάλασσα.

  • Η κάλυψη θαλάσσιας ρύπανσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσια περιοχής που ρυπάνθηκε. Σε καμμία περίπτωση δεν καύπτονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις που τυχόν θα επιβληθούν στον ασφαλιζόμενο μετά από ρύπανση της θάλασσας.

  • Στα ποσά των καλύψεων που αναφέρονται ανωτέρο περιλαμβάνονται τόκοι και δικαστική έξοδα.


*Τα ασφάλιστρα αφορούν ταχύπλοα προσωπικής αναψυχής με χειριστή που κατέχει το δίπλωμα περισσότερο των 12 μηνών.

Ασφάλεια Σκάφους - Προαιρετικές Καλύψεις
Θαλάσσιοι Κίνδυνοι
Βύθιση Προσάραξη
Πρόσκρουση - Φωτιά - Έκρηξη
Πειρατεία-Σεισμός- Κακόβουλες - Πράξεις
Κλοπή - Ολική ή Μερική - Μηχανικές Βλάβες Αστική Ευθύνη από/προς Σκιέρ
Νομική Προστασία
Κάλυψη μεταφοράς σκάφους με τρέιλερ

Αρέσει σε %d bloggers: