Κάλυψη αστικής ευθύνης λογιστών από την Prime Insurance

PRIME
Νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα με καλύψεις αστικής ευθύνης ευθύνης λογιστών σχεδίασε η Prime. Το προϊόν απευθύνεται σε Λογιστικά Γραφεία με κύκλο εργασιών έως € 300.000, ενώ το κόστος ασφάλισης εξαρτάται αποκλειστικά από το όριο της επιθυμητής κάλυψης. Πιο αναλυτικά:

• Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου προς τρίτους, για κάθε οικονομική ζημιά από πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του ιδίου ή και των υπαλλήλων του, κατά τη συνήθη άσκηση του δηλωθέντος επαγγέλματός του

• Καλύπτεται οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου για Απώλεια Εγγράφων, είτε αυτά είναι χειρόγραφα (έντυπα ή αναπαραγόμενα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο), είτε απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που βασίζεται σε Η/Υ ή αποθηκεύεται ηλεκτρονικά, ή από απώλεια υλικών, τα οποία έχουν απωλεσθεί και δεν μπορούν να ανευρεθούν ή έχουν καταστραφεί, ενώ είχαν παραδοθεί στον Ασφαλιζόμενο ή είχαν τεθεί υπό την επιμέλεια, φύλαξη και έλεγχό του

• Καλύπτεται το ποσό που αφορά:
α) αποζημίωση που απορρέει από δικαστική απόφαση που λαμβάνεται ή εξασφαλίζεται από δικαστήριο εντός της Ελληνικής Επικράτειας
β) χρεώσεις, δαπάνες και νομικά έξοδα που προκλήθηκαν και είναι ανακτήσιμα

Πηγή: Κάλυψη αστικής ευθύνης λογιστών από την Prime InsuranceΑρέσει σε %d bloggers: